Billet tandartsen Enschede

Klachtenregeling

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing

Wanneer u uw klacht digitaal wilt aanleveren kunt u het contactformulier als klachtenformulier gebruiken.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de “Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde”(NMT). Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Het TIP is uitsluitend telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur. Op dinsdag en donderdag kunt u ook bellen tussen 14.00 en 16.00 uur. Het telefoonnummer is 0900 2025012 (15 eurocent per minuut).

Klachtenregeling

Wij hebben een klachtenregeling die voldoet aan de “Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector” (WKCZ ). We zijn namelijk aangesloten bij de klachtenregeling van de “Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde”. De klachtenregeling van de “NMT” voldoet volledig aan de eisen van de Wet Klachtenrecht.

BIG registratie

De tandartsen van tandartsenpraktijk Billet staan ingeschreven in het BIG-register. Dit betekent dat u als patiënt en de tandartsen als wederpartij aanspraak kunnen maken op aan de BIG-registratie verbonden rechten en plichten. U kunt als patiënt bij het BIG-register nagaan of uw tandarts met recht zijn beschermde titel voert en of er beperkende voorwaarden zijn met betrekking tot zijn beroepsuitoefening. U kunt het openbare BIG-register raadplegen via de website: www.bigregister.nl

Kwaliteitsregister Tandartsen

Alle tandartsen werkzaam in deze praktijk hebben een actuele registratie in het “Kwaliteitsregister Tandartsen”. Hiermee geven zij aan dat zij de gedragsregels en praktijkrichtlijnen voor tandartsen toetsbaar naleven. Getoetst wordt onder andere door het “Kwaliteitsregister” of er voldoende vakliteratuur wordt bestudeerd, of er voldoende wordt deelgenomen aan bij- en nascholing en of de praktijktandartsen deelnemen aan intercollegiaal overleg. Tevens kan men uitsluitend als tandarts in dit register worden opgenomen als men een actieve klachtenregeling heeft die voldoet aan het “Klachtenrecht Cliënten in de Zorgsector”. Het register kan worden geraadpleegd via de website www.krt.nu

Onze praktijkContact